Moien. Ech heissen dylan harris. Wëllkomm op arts & ego, meng perséinlech Websäit.

Ech sinn op England geboeren. Naturalesch, mäi momasproche ass Englisch, e meest vun de pages hi sinn op Englisch. Ech hunn wéinegen schlechte Säiten op Lëtzebuegesch geschriven.

Ech hunn dëser Fotoen mat en Nikon D300, en Pentax Me Super, an e puer kleng Fotoapparaten, geblëtzt. Ech hunn d’Fotoen mat Apple Aperture, DxO a Studio Artist verschafft.

Ech hu meng ursprénglechener Muzek mat meng Organ an en alter Amiga komponéiert, an es mat Sound Forge digitaliséiert.

Dësen Internetsite war ursprénglechener mat Notepad gemaach, mat renger HTML a CSS. Elo, schreiwe Säiten mat xCode, vi, a sed.

image: leaves, out of focus