image: d’Fréujoer, seng erster Schnáigläckelchen

Ech dichten op Englisch, mat puer Bicher op England en Irland erausbruecht.

Ech dichten stonneweis, och, Gidichter op zwou Sproochen, English a Lëtzbuergesch. Si sinn:

Ech kennen dat mäi Lëtzbuergesch ass schlecht, mee d’Dichten erwënscht schreiwen sinn.