lingo blog — obama schwätzt lëtzebuergesch?!

Q Wéi ass ären Numm?
A Mäin Numm ass Obama.

Q Wat schafft Dir?
A Ech si President vun Amerika.

Q Wat fir eng Nationalitëit hutt Dir?
A Ech si Ken… neen, dat ass en Witz! Ech sinn Amerikaner.

Q Wat ass dat?
A Dat? Dat ass en Telefon!

Q Wat maacht Dir wann den Telefon rabbelt?
A Ech schwatzen mat President Putin.

Q Wien?
A President Putin! Hien ass President vu Russland.

Q Wat schwatzt Dir?
A Hein schwatzt iwwer vill nei photo vun Hien mat en Déier. Mäindesch, et wer e Nashom.

Q Wat ass e Nashom?
A E Nashom ass e grouss dék Déier. Et ass gro mat en grouss Nuess.

Q Firwat ass President Putin d’Nashom?
A Ech waiss net. Hien ass geckeg.

Q Firwat ass den Telefon rot?
A Rot wer de Faarf vu Russland bis 1992.

Q Wat ass dat bij de Telefon?
A Dat ass en photo vu mengem Kanner.

Q Wat ass dat tësht dengem Hanner?
A Dat ass en ET. Hie kënnt vu Mars.

Q Hien ass klein!
A Jo. De photo ass schwaiss en schwartz. Du gesäis net dat säin Nues ass greng, säi Kopp ass blo, en hien ass rot. Hie schwartzen Muppi.

Q Hien ass kee Martian! Hien ass en Hond!
A Jo, jo, dat stimmt.


Note: to be explicit, this text is full of beginner’s errors. It’s not worth using as a crib. My goal is to make language course homework a little less boring for the tutors.

ancient front