escher Lyrik — [M] :: 2

image: read the poem!

This is the first animal.
It was photographed in Amsterdam.
Hei ass den éischte Déiere dat ech op Delft fotograféiert hunn.

I think it’s American.
Ech mengen dat hei eng Vakanz gemaach huet, well hein een amerikanescht Véi ass.

Does anyone watch Disney?
Kuckt Dir den Disney seng Filmer?

If so, you might know the creature.
Wa jo, dann dir dëser Kreatur kennt, vläicht.

Note the glasses, the nose, the colour.
Kuckt dir w.e.g. de Brëll, d’Nues, an d’Faarwen.

This is a Pluto Hound.
Dës ass en americanesche plutoe Juegdhond.