escher Lyrik — [M] :: 3

image: read the poem!

This second animal belongs to the night.
De zweet Dëier gehëiert der Nuecht.

I only shot its head.
Ech hunn eemol d’Kuscheldéier säin Kapp op Ghent fotograféiert.

I think it’s a banshee.
Ob sinn ech richteg, dann dëst e irescht Monster, e “Baintsí”, ass.

They are noisy, rare, & very dangerous.
Si sinn haart, rar, en vill geféierlech.

Like my ………… [ fill in the blank ]
Ech hu kengem Mutt